Ochrana osobných údajov & Súbory cookies

 

Ochrana osobných údajov

 

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je BACKDOOR SECURITY s.r.o (ďalej len “prevádzkovateľ”) so sídlom Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava. Kontakt: info@backdoors.sk, ktorý spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by prevádzkovateľ nemohol poskytnúť svoje služby dotknutým osobám v požadovanom rozsahu a kvalite.

Prevádzkovateľ môže spracovávať údaje o používaní webových stránok a služieb (ďalej len “údaje o používaní”). Údaje o používaní môžu obsahovať IP adresu, geografickú polohu, typ webového prehliadača a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok dotknutej osoby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje môžu byť používané pre účely analýzy používania webových stránok a služieb prevádzkovateľa. Právnym základom tohto spracovania je súhlas dotknutej osoby a záujem prevádzkovateľa vylepšovať poskytované služby.

Prevádzkovateľ môže spracovávať údaje dotknutej osoby obsiahnuté v komunikacii alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou (ďalej len “kontaktné údaje”), v ktorej dotknutá osoba tieto informácie poskytla. Kontaktné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke môžu obsahovať meno a priezvisko, emailovú adresu, metaúdaje a iný komunikačný obsah spojený s komunikáciou. Kontatkné údaje môžu byť spracuvávané pre účely komunikácie prevádzkovateľa s dotknutou osobou a vedenia záznamov. Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas dotknutej osoby alebo oprávnené záujmy poskytovateľa, a to komunikácia s dotknutou osobou.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby počas trvania zmluvného vzťahu, počas zákonom stanovených dôb na archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup

  Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k spracovávaným osobným údajom týkajúcich sa jej osoby.

 • Právo na opravu

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa jej osoby.

 • Právo na vymazanie

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov týkajúcich sa jej osoby a to bez zbytočného odkladu.

 • Právo na obmedzenie spracovania

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa jej osoby.

 • Právo namietať proti spracovaniu

  Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa jej osoby.

 • Právo na prenos údajov

  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje týkajúce sa jej osoby, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný na základe žiadosti od dotknutej osoby tieto údaje poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 • Právo sťažovať sa dozornému orgánu

  Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Právo odobrať súhlas

  Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Pre kontaktovanie prevádzkovateľa v súvislosti s uplatnením jedného z práv dotknutej osoby alebo v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov prosím použite kontakt: info@backdoors.sk. Dotknutá osoba má taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade podozrenia na porušenia jej práv.

Súbory Cookies

O súboroch cookies

Pre zabezpečenie správneho fungovania a poskytnutie lepšieho používateľského zážitku sú na týchto webových stránkach používané súbory cookies. Ide o malé textové súbory (reťazec písmen a čísel), ktoré webová lokalita ukladá na zariadenie používateľa pri jej prehliadaní. Vo všeobecnosti sú v týchto súboroch na určitý čas ukladané jednotlivé akcie a preferencie používateľa na stránke. Viac informácií o súboroch cookies je dostupných na aboutcookies.org.

Používané cookies

Používame súbory cookies kvôli zhromažďovaniu anonymných štatistík o používateľoch a ich aktivitách na týchto webových stránkach. Súbory cookies sú taktiež používané pre zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Na analýzu používania týchto webových stránok je používaná služba Google Analytics. Táto služba zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na tejto stránke. Udelený súhlas pre používanie analytických cookies je možné kedykoľvek odobrať vyššie na tejto stránke.

Správa súborov cookies

Používateľ môže jednotlivé súbory cookies spravovať. Je možné odobrať udelený súhlas pre používanie súborov cookies, kontrolovať tieto súbory, alebo ich vymazať. Väčšina prehliadačov umožňuje nastavenie, ktoré zabráni automatickému ukladaniu týchto súborov. Podrobnosti o správe súborov cookies sú dostupné na aboutcookies.org.